مديريت كتابخانه


مديريت كتابخانه مركزي  مسئوليت ساماندهي، برنامه ريزي، سياست‌گذاري (واحدهاي مختلف كتابخانه مركزي و كتابخانه‌هاي اقماري)، انجام امور اداري و مكاتبات و ارتباط با واحدهاي ديگر و موسسات خارج از دانشگاه را برعهده دارد.

سوابق تحصيلي و اجرايي


چارت سازمانی مديريت كتابخانه
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >