بخش فهرستنویسی و آماده سازي


 

عملکرد فهرستنويسي بر مجموعه قواعدي متکي است که کتابخانه هاي جهان با تفاوت جزئي نسبت به هم، از آن پيروي مي کنند. ضوابط بخش فهرستنويسي و رده بندي به منظور هماهنگي با ساير کتابخانه ها به شرح زير است:
 
 
وظايف مربوط به فهرستنويسي:
فهرستنويسي کتب فارسي و لاتين برجسته ترين و تخصصي ترين وظيفه اين بخش مي باشد که به اختصار به اهم وظايف آن اشاره مي شود: تدوين خط مشي و دستورالعملهاي لازم براي فهرستنويسي و رده بندي و آماده سازي کتابها، فهرستنويسي توصيفي و تحليلي و وظيفه بررسي، کنترل و سازماندهي امور مربوط به فهرستنويسي.
 
 
 وظايف مربوط به آماده سازي:

بخشي از فعاليتهاي جنبي و نيمه حرفه اي بخش فهرستنويسي مربوط به روند تدارک کتب يا آماده سازي مي باشد که به اختصار به شرح وظايف آن اشاره مي شود: چسباندن جيب کتاب، مهر زدن، چسباندن نشانه راهنما بر روي عطف کتاب

وظايف مربوط به خريد و دريافت کتاب:

 

با توجه به فقدان بخش سفارشات مستقل در کتابخانه مرکزي، بخش فهرستنويسي و آماده سازي ضمن مشارکت در خريد و سفارش وظايف مربوط به دريافت کتاب نظير: بررسي وضعيت ظاهري کتاب جهت اطمينان از سالم بودن آن، تطبيق صورتحساب با کتابهاي دريافتي نیز مشارکت می کند.

 تهيه و توزيع کتب مورد نياز کتابخانه هاي مراکز وابسته

 

کتابخانه مرکزی علامه بلادی شامل ۴ کتابخانه اقماری می باشد با توجه به اینکه فهرستنویسی در کتابخانه مرکزی به صورت متمرکز انجام می شود بعد از خرید کتب از نمایشگاه و انجام عملیات ثبت ،فهرستنویسی و آماده سازی کتابها این منابع به کتابخانه های مربوطه فرستاده می شود.


چارت سازمانی بخش فهرستنویسی و آماده سازي
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >