آیین نامه عضویت و خدمات کتابخانه

1400/10/5 0:0

21/5/1397
1294/71/20/دپ

آئين نامه استفاده ازمنابع موجود دركتابخانه مركزي و

كتابخانه هاي اقماري دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

مقدمه: با توجه به اهميت كتابخانه هر دانشگاه در امر اطلاع‌رساني، آموزش و پژوهش و غيره .. تدوين آئين‌نامه‌اي جهت حفظ منابع موجود در اين كتابخانه‌ها ضروري مي‌باشد. در واقع هدف از تدوين اين آئين‌نامه توسعه خدمات اطلاع رساني و هماهنگي و يكدست‌سازي ارائه خدمات در كتابخانه‌هاي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر مي‌باشد.
بخش اول: تعاريف

كتابخانه‌هاي اقماري دانشگاه: منظور از كتابخانه‌هاي اقماري، تمامي كتابخانه‌هاي تحت پوشش  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر اعم از كتابخانه‌ دانشكده پزشكي و دندان‌پزشكي، كتابخانه بيمارستان شهداي خليج‌فارس و بيمارستان آموزشي قلب و كتابخانه‌ تخصصي امام محمدباقر(ع) موجود مي‌باشد.
منابع كتابخانه : منظور از منابع كتابخانه، كتاب، نشریات ادواری علمي چاپي، پايان نامه، لوح فشرده، مواد ديداري شنيداري و غيره مي‌باشد. 
اعضا: آن دسته از افرداي كه مجاز به استفاده از كتابخانه مي‌باشند و بر اساس آئين‌نامه كتابخانه به عضويت كتابخانه در آمده و در پورتال كتابخانه داراي پروفايل مي‌باشند كه عبارتند از:
نيروي آموزشي دانشگاه : منظور از نيروي آموزشي دانشگاه كليه اعضا هيأت علمي و مربيان رسمي، پيماني و حق‌التدريس كه به عضوكتابخانه مي‌باشد.
دانشجويان تحصيلات تكميلي: منظور از دانشجويان تحصيلات تكميلي، دانشجوي مشغول به تحصيل در يكي از مقاطع كارشناسي ارشد یا دكتراي تخصصي مي‎باشد.
كاركنان: منظور از كاركنان كليه پرسنل رسمي ، پيماني، طرحي و قراردادي شاغل در دانشگاه علوم پزشكي بوشهر مي‌باشد.

بخش دوم: مقررارت كتابخانه
 بند اول : مقررات عضويت
 بند دوم : مقررات امانت
 بند سوم: مقررات ديركرد و جرايم تاخير در بازگشت منابع
 بند چهارم: مقررات مربوط به مفقود شدن يا آسيب رساندن به منابع
 بند پنجم : مقررات تسويه حساب از كتابخانه
 بند ششم : مقررات استفاده از پايان‌نامه‌ها
 بند هفتم : مقررات استفاده از منابع الكترونيكي

 بند اول : مقررات عضويت
1) اعضاي هيات علمي و مربيان، دانشجويان و كاركنان دانشگاه به شرط عضويت در كتابخانه مركزي و اقماري مي‌توانند از منابع كتابخانه‌های دانشگاه استفاده كنند.
تبصره 1: اعضاي هيات علمي و مربيان، كاركنان بازنشسته و دانشجويان فارغ‌التحصيل دانشگاه با ارائه كارت شناسايي معتبر مي توانند ازكتابخانه مركزي و اقماري كتاب امانت بگيرند .
تبصره 2: دانشجويان كليه رشته‌ها در تمام مقاطع تحصيلي دانشگاه در صورت تکمیل فرم درخواست عضویت از طريق سامانه عضويت كتابخانه ديجيتال آذرخش، ارائه عكس اسكن شده و پرداخت مبلغ 2000 تومان به عضويت كتابخانه مركزي و كليه كتابخانه‌هاي اقماري درمي‌آيند. مدت عضویت افراد یاد شده از تاریخ عضویت تا زمان فارغ‌التحصيل شدن از دانشگاه مي‌باشد.  
تبصره 3: تمامی كاركنان دانشگاه اعم از رسمی، پیمانی، طرحی و قراردادي شاغل در دانشگاه، در صورت تکمیل فرم درخواست عضویت از طريق سامانه كتابخانه ديجيتال آذرخش و ارائه عكس اسكن شده به عضويت كتابخانه واحد مربوطه درمي‌آيند. مدت عضویت افراد یاد شده از تاریخ عضویت تا زماني كه بازنشسته شده و از كتابخانه تسويه حساب مي‌كنند. 

بند دوم: مقررات امانت
1) استفاده از منابع كتابخانه به شرط عضويت در كتابخانه مي‌باشد و اولويت امانت منابع در ابتدا براي اعضاي کتابخانه مي‌باشد.
2) فقط شخص امانت‌گيرنده در قبال منابعي كه امانت گرفته مسئوليت دارد. بنابراين در صورت هرگونه تاخير يا نقص در منابع امانتي بايد فرد امانت‌گيرنده پاسخگو باشد و در قبال آن جريمه پرداخت نمايد.
3) هر شخصي بايد در نگهداري شماره عضويت خود و ساير اطلاعاتي كه افراد ديگر مي‌توانند از آن استفاده كنند و با آن منابعي را به امانت بگيرند كوشا باشد چرا كه مسئوليت امانت از طريق دستگاه امانت خودكار بر عهده كتابخانه نمي‌باشد و فردي كه با شماره عضويت او منابع به امانت گرفته شده در قبال آن مسئول است و اين منابع در فايل آن شخص مي‌باشد.
4)در صورتي كه منابعي داراي متقاضي زياد باشد و تعداد نسخ آن محدود بوده يك نسخه از اين منابع براي استفاده در كتابخانه قرار خواهد گرفت و امانت داده نمي‌شود.
5) در صورتي كه منابعي رزرو شود آن منابع به مدت 24 ساعت جهت امانت به آن شخص نگهداري مي‌شود و به فرد ديگري امانت داده نمي‌شود. بعد از گذشت 24 ساعت در صورت عدم مراجعه فرد امانت‌گيرنده منابع جهت امانت گرفتن توسط افراد ديگر به مخزن برگشت داده مي‌شود.
6)منابع مرجع ( فرهنگ‌ها، دايره‌المعارف‌ها، واژه‌نامه‌ها و كتاب‌هاي كمياب) امانت داده نمي‌شوند و فقط در صورت صلاحديد كتابدار مسئول بخش مرجع به مدت يك شب جهت استفاده در خارج از كتابخانه امانت داده مي‌شود.
7) افراد در صورت عضويت در كتابخانه‌هاي اقماري مي‌توانند از منابع ساير كتابخانه‌هاي دانشگاه استفاده نمايند. اما اولويت استفاده و امانت منابع هر كتابخانه با اعضا همان كتابخانه مي‌باشد و كاربر در ابتدا موظف به تهيه منابع از واحد خود مي‌باشد .
تبصره يك: با توجه به تنوع جامعه استفاده‌كننده كتابخانه، اعضايي كه مجاز به امانت منابع از كتابخانه دانشگاه علوم پزشكي بوشهر مي‌باشند در 6 گروه كلي بر اساس جدول ذيل تنظيم شده است كه هر امانت گيرنده موظف به رعايت آن مي‌باشد.

رديف

گروه امانت‌گيرنده

تعداد كتاب امانتي

حداكثر مدت زمان امانت

تعداد دفعات تمديد

1

اعضاي هيات علمي

10

14

2

2

مربيان آموزشي

7

14

2

3

دانشجويان تحصيلات تكميلي

7

14

2

4

دانشجويان دكتراي حرفه‌اي بعد از 4 سال

5

14

2

5

دانشجویان دندانپزشکی

5

14

2

6

دانشجويان مقاطع كارداني و كارشناسي

3

14

2

7

كارمندان رسمي، پيماني و قرار دادي

3

14

2

 

تبصره دوم: مدت زمان امانت و تعداد منابع امانتي برحسب شرايط و با صلاحديد مسئول بخش امانت قابل تغيير مي‌باشد.
 تبصره سوم: مدت زمان امانت منابع پر مراجعه و يا درسي بنا به تشخيص مسئول بخش امانت و با توجه به خط‌مشي كتابخانه ممكن است تغييركند.

بند سوم: مقررات ديركرد و جرايم تاخير در بازگشت منابع
با توجه به محدود بودن منابع و لزوم رعايت قوانين و مقررات مربوط به امانت منابع، چنانچه فرد امانت‌گيرنده در موعد مقرر اقدام به بازگرداندن منابع ننمايند، جرايم زير شامل وي خواهد شد:
1) در صورتي كه منابع به امانت گرفته شده بعد از 14 روز امانت به كتابخانه عودت داده نشود و تمديد هم صورت نگيرد به ازاي هر روز تاخير براي هر نسخه كتاب 60 تومان جريمه گرفته مي‌شود.

2)در صورتي كه منابع امانت گرفته شده داراي تاخير بيش از 30 روز براي هر نسخه كتاب باشد ضمن دریافت  جريمه نقدي پروفايل عضو به مدت همان تعداد روزتاخیر دو فايله یا کمتر مي‌شود.
3) منابع امانتی داراي بيش از 15 روز تاخير به هیچ عنوان تمدید نمی‌شود.

4) در صورتي كه منابع به امانت گرفته شده بعد از 14 روز امانت به كتابخانه عودت داده نشود و اين كتاب توسط فرد ديگري رزرو شده باشد به ازاي هر روز تاخير براي هر نسخه كتاب 100 تومان جريمه گرفته مي‌شود.

بند چهارم: مقررات مربوط به مفقود شدن يا آسيب رساندن به منابع
1) چنان‌چه به منابع امانت گرفته شده آسيب‌هايي شامل (حاشيه‌نويسي، علامت‌گذاري، برگ برگ كردن كتاب، نقاشي كشيدن و كپي‌برداري از كتاب كه باعث آسيب رساندن به عطف آن مي‌شود و غيره) وارد شود، امانت گيرنده موظف است عين كتاب را خريداري كرده و به كتابخانه تحويل دهد.
2) لازم است افراد در هنگام امانت منبع از كتابخانه آن را بازبيني و كنترل نمايند و در صورت هر گونه عيبي در منبع آن را به مسئول بخش امانت گزارش دهند تا در هنگام بازگشت كتاب مسئوليتي متوجه عضو نباشد در غير اين صورت عواقب آن بر عهد فرد امانت‌گيرنده مي‌باشد.
3) در مورد منابعي كه مفقود شده يا به آن خسارت وارد شده، بايستي با توجه به نظر مسئول بخش امانت آخرين چاپ آن منبع تهيه و به كتابخانه در قبال آن تحويل داده شود.
4) چنان‌چه تهيه آن منبع مقدور نباشد امانت‌گيرنده موظف است با توجه به نظر مسئول بخش امانت مبلغ معادل آن منبع را بر اساس آخرين قيمت آن برآورد كند و به كتابخانه بپردازد.

بند پنجم: مقررات تسويه حساب از كتابخانه
 1) اعضا هيأت علمي در صورت بازنشستگي ، بازخريد ، مأموريت بيش از سه ماه، فرصت مطالعاتي يا انتقال به دانشگاه ديگر بايستي با كتابخانه واحد مربوطه تسويه حساب نمايند.
2) دانشجويان هنگام فارغ التحصيلي، انتقال و يا مهمان شدن در ساير دانشگاه‌ها بايستي از كتابخانه واحد مربوطه تسويه حساب كنند.
3) كاركنان دانشگاه در صورت بازنشستگي ، بازخريد ، انتقال به ساير دانشگاه‌ها مي‌بايست با كتابخانه واحد مربوطه تسويه حساب نمايد.
4) دانشجويان فارغ التحصيلي كه دوره كارشناسي خود را در اين دانشگاه گذرانده باشند و از كتابخانه واحد مربوط تسويه حساب نموده‌اند در صورت ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر در همين دانشگاه، فايل دوره كارشناسي آنها مجددا فعال مي‌شود.
تبصره اول: دانشجويان تحصيلات تكميلي و دكتراي حرفه‌اي در هنگام فارغ التحصيلي و تسويه حساب با كتابخانه بايد يك نسخه از پايان‌نامه خود و سي دي مربوط به آن را كه حاوي فايل word و pdf پايان‌نامه آنها مي‌باشد به كتابخانه تحويل دهند.
تبصره دوم: دانشجويان تحصيلات تكميلي بايد در هنگام فارغ التحصيلي و تسويه حساب با كتابخانه يك نسخه از پايان‌نامه خود را به كتابخانه ملي تحويل دهند كه كتابخانه مركزي موظف به تحويل گرفتن آن مي‌باشد.

بند ششم: مقررات استفاده از پايان‌نامه‌ها
1)كليه كساني كه عضو كتابخانه هستند مي‌توانند از پايان‌نامه‌هاي موجود در بخش مرجع استفاده نمايند.
2) ساير محققين و پژوهشگران خارج از دانشگاه كه از موسسات ديگر معرفي شده‌اند مي‌توانند با ارائه كارت شناسايي معتبر از پايان‌نامه‌ها استفاده نمايند.
3) تصويربرداري با موبايل و غيره در صورتي كه فرد نياز به بخش‌هاي مجاز پايان‌نامه را داشته باشد فقط بايد با همكاري مسئول آن بخش صورت مي‌گيرد.
4)پايان‌نامه‌هاي موجود در بخش مرجع كتابخانه مركزي امانت داده نمي‌شوند و فقط جهت استفاده در كتابخانه مي‌باشد. صفحات ابتدايي اين پايان‌نامه‌ها از طريق وب‌سايت كتابخانه ديجيتال آذرخش دانشگاه علوم پزشكي بوشهر قابل رويت و استفاده براي اعضاي كتابخانه مي‌باشد.

بند هفتم: مقررات استفاده از منابع الكترونيكي
1) كليه كاربران كتابخانه  مركزي در صورت تمايل به استفاده از منابع الكترونيكي ( دانلود e-book ها و چكيده پايان‌نامه‌ها و ...) فقط با عضويت در پورتال كتابخانه مركزي قادر به انجام اين كار مي‌باشند.
2) دانلود e-book ها و چكيده پايان‌نامه‌ها از طريق پورتال كتابخانه مركزي فقط مختص اعضايي كه به عضويت كتابخانه‌هاي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر درآمده‌اند، مي‌باشد و براي ساير افراد اين امكان وجود ندارد.
3) هيچ‌گونه محدوديتي جهت دانلود و استفاده از منابع الكترونيكي براي اعضايي كه عضو كتابخانه هستند وجود ندارد.


برای مشاهده فایل pdf آیین نامه عضویت و خدمات کتابخانه کلیک نمایید.
.

 


تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >