رئیس كتابخانه


فعالیت‌ها و خدمات:

مسئوليت ساماندهي، برنامه ريزي، سياست‌گذاري امور کتابخانه

نظارت بر امور کتابخانه‌های اقماری دانشگاه

انجام امور اداري و مكاتبات و ارتباط با واحدهاي ديگر و موسسات خارج از دانشگاه

برقراري و حفظ ارتباطات با فروشندگان، ناشران و كارگزاران

برگزاري دوره‌هاي آموزشي (آموزش به همكاران و مراجعان)

تنظيم بودجه و ايجاد تعادل موضوعي در مجموعه

پيش بيني بودجه ريالي و ارزي جهت خريد منابع اطلاعاتي داخلي و خارجي

نظارت بر مراحل سفارش مواد مورد نياز با توجه به درخواست ها

سوابق تحصيلي و اجرايي


چارت سازمانی رئیس كتابخانه
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >