رقیه خضری


نام و نام خانوادگی: رقیه خضری

سمت: کتابدار

نوع خدمت: رسمی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری

تلفن:07733326801 داخلی 21

ایمیل: fatimakhezri@yahoo.com


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >