ريحانه فقيهيان عليرضايي علويجه


 نام و نام خانوادگی : ریحانه فقیهیان علیرضایی علویجه

پست : متصدي امور كتابخانه

نوع خدمت : قراردادی

رشته تحصیلی :  علوم ارتباطات اجتماعی

مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد

تماس: 07733450069

پست الكترونيك:centlib@bpums.ac.ir

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >